Sympathischer Ratsvorsitz – Erfurt21 plenergy-blog